foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltásunk Magyarország teljes területén. Több mint 20 év tapasztalattal mint belgyógyász, üzemorvos. üzemorvos, üzemorvosi vizsgálat, foglalkozás egészségügyi vizsgálat. Az üzemorvos szürővizsgálatok célja a foglakozási eredetű betegségek, balesetek megelőzése--ezért munkakörönként eltérő vizsgálatok elvégzése szükséges , melyeket biztosítani tudok  mind rendelőmben, mind a helyszínen . A feltárt esetleges betegségeket és további vizsgálatoknál szakorvosi vizsgálatot kezdeményezek. Pénztárcabarát megoldást kínálunk Önnek és cégének. Üzemorvosi ellátás magas szintű szakmai tudással, gyors ügyintézéssel, elektronikus nyilvántartással. Megbízható, foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatok (munkaköri alkalmassági-, ill. szűrővizsgálatok) garanciával, elektronikus követéssel. Tudja miért van nálam? Miért habozna - kérje ajánlatunkat és mi megoldást találunk az Ön problémájára. Kevesebből, mint azt Ön gondolja. Üzemorvos vizsgálat telephelyekenrendelőbenszűrővizsgálatokmunkaköri alkalmassági vizsgálatáltalános belgyógyászati vizsgálatvérnyomás méréslátásszűrésfizikális vizsgálathasi vizsgálat27/1995 NM rendeletben felsorolt összes orvosi tevékenységDr Zoltai Erika: +3630/978-46-45Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 1. §1 E rendelet hatálya a)2 munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra - ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, az Országgyűlési Őrséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat -, és b)3 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és c)4 a szakképzést folytató intézményekre - ide nem értve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti intézményeket - (a továbbiakban: szakképző intézmény), és d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra terjed ki. 2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik. (2)-(4)5 (5)6 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat - egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni. (6)7 (7)8 (8)9 Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik. 3. §10 (1)11 A munkáltatók, a kormányhivatalok, a járási hivatalok, továbbá a szakképző intézmények az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében - külön jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában - az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak. (2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg. 4. § (1)-(2)12 (3)13 A szolgálat alapfeladatainak ellátásához - a 3. mellékletben meghatározott létszámok esetén - legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani. 5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani. (2)14 Amennyiben egy munkahelyen az „A” és „B” foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes, munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását - beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is - írhatja elő. 6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. melléklet tartalmazza. (2)15 Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével készíti el. (3)16 A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. 7. § (1)17 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2)1

Figyelem az e- recept-et vagyis elekronikus receptet csakis a beteg veheti fel.